Needs analysis

  • Cele kompetencyjne – proszę wskazać na skali od 1 (nieistotne) do 5 (bardzo istotne), jak ważne są dla Ciebie poniższe umiejętności:


  • Umiejętności językowe – proszę wskazać, na które z poniższych obszarów powinien być położony nacisk w trakcie trwania kursu:


  • Umiejętności biznesowe i obszary tematyczne – proszę wskazać, które z poniższych obszarów tematycznych powinny być uwzględnione w programie kursu:


  • Dane kontaktowe: